การสอบถาม

ความต้องการเอกสารได้รับการสอบถามหลายประเภทด้วยแบบฟอร์มถัดไปหรือโทรศัพท์

การสอบถามด้วยโทรศัพท์เป็น 0120-489-526

※ช่วยระมัดระวัง เพราะยอมรับการจองจากแบบฟอร์มอีเมลไม่ได้
※กรณีที่แบบฟอร์มอีเมลไม่ปฏิบัติงานดี ส่งอีเมลถึง info@hailand.co.jp

■เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ป้อนข้อมูล ทำการจัดการที่เหมาะสมตามวิถีทางข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองบริษัทเรา
■เห็นชอบ เพราะขอรับเวลา เพื่อตอบขึ้นอยู่กับเนื้อหา หรืออาจจะตอบไม่ได้

※ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องการการใส่ข้อมูลชื่อหมายเลขโทรศัพท์ เพราะหมายเลขอีเมลทั้งหมดจำเป็นต้อง
※ ลูกค้าที่ต้องการเอกสารช่วยกรอกอย่างนั้นที่เนื้อหาการสอบถาม
※ ให้ใช้โฟมอีเมลนี้เพื่อการสอบถามเท่านั้น

TOP